"Altijd meer oplossingen...

…dan problemen!"

 • “Toen ik kennis maakte met QuinSolve gaf dat een zekere rust in de tent”
 • “Doordachte oplossingen en de hands-on hulp om deze te implementeren, dat gaf de doorslag”
 • “Ze noemen zichzelf continuïteitsregisseurs, maar gaandeweg voelde ik dat de regie van het bedrijf weer in mijn handen kwam”
 • “Het is verbazend hoe zij complexe problemen aanpakken en met nieuwe gezichtspunten komen”
 • “Ik had de moed al bijna opgegeven, er komt zoveel op je af. De mannen van QuinSolve werden door hun betrokkenheid bijna mijn maatjes”
 • “Ook de bank werd rustiger, ze kregen weer vertrouwen. Raar dat ik dat zelf niet voor elkaar kreeg”
 • “Er was soms best een gespannen sfeer, moeilijke gesprekken, maar ik merkte dat zij ‘in control’ waren”
 • “QuinSolve heeft ons bedrijf echt verder gebracht. Het zijn inmiddels mijn sparringpartners geworden”
 • “Ondanks de complexiteit van de financiering had ik het goede gevoel bij het welslagen. QuinSolve straalde óók dat vertrouwen uit”
 • “Na jaren van stagnatie zit de groei er weer in. De mannen van QuinSolve hebben al hun ervaring en specialisme ingezet alsof het de normaalste zaak van de wereld was”

Over QuinSolve

Waar wij in geloven

QuinSolve - Continuïteitsregisseurs is een samenwerking
van vijf voormalig senior partners van Deloitte. 

Zij stellen hun kennis en ervaring ter beschikking aan bedrijven
die continuïteitsproblemen ondervinden.

In de volle breedte van hun expertise en netwerken zijn zij in staat
om ondernemingen en organisaties weer toekomst en perspectief te bieden.

Insolventie en herstructurering is eveneens een kennisterrein.
Dit kan een initiatief van de ondernemer zijn, maar ook van de financier.

Wat wij doen

Wij werken vanuit de gemeenschappelijke missie en visie
dat er voor elk probleem een oplossing is.

Een hecht en op elkaar ingespeeld team
dat u in elke denkbare probleemsituatie kan bijstaan.

De adviseurs van QuinSolve beschikken over expertise
in de volgende sectoren:

Hoe wij werken

Onze dienstverlening bestaat in hoofdlijnen uit het begeleiden
van ondernemers en organisaties bij:

Strategische heroriëntatie
Insolventiebegeleiding en Recovery
Herstructurering
Groei- en krimpstrategie

Een organisatie kan door voorziene en onvoorziene gebeurtenissen
in bijzondere situaties terecht komen.

Voorbeelden van dergelijke situaties zijn:

QuinSolve is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van ondernemers en directieleden van middelgrote bedrijven.
Onze succesvolle werkwijze kenmerkt zich door betrokkenheid, deskundigheid en slagvaardigheid.

Onze kennis, ervaring en achtergrond ligt op het gebied van insolventiebegeleiding, bedrijfsoverdracht, bedrijfswaardering, finance, strategie & beleid, organisatieadvisering en managementondersteuning.

Er is sprake van een hechte samenwerking tussen de adviseurs, waardoor snel en adequaat op uw situatie wordt ingespeeld.

U heeft altijd een vast aanspreekpunt bij QuinSolve, iemand die achter en naast u staat en de regie voert in het 
adviestraject. Het vaste aanspreekpunt wordt te allen tijde geassisteerd door een ''schaduwpartner'' binnen QuinSolve.
Ook als eventueel aanvullende kennis benodigd is, houdt u uw eigen aanspreekpunt.

Adviseurs van QuinSolve komen tot concrete analyses en conclusies (geen dikke rapporten) in combinatie met heldere en creatieve oplossingsrichtingen.

Via quick scans wordt snel duidelijkheid gegeven over de status en de verwachte ontwikkeling van de onderneming.
Regelmatig blijven de adviseurs op verzoek van de ondernemer ook na de quick scan betrokken ook om de uitvoering van de gemaakte keuzes verder te implementeren.

Kernwoorden waarmee de adviseurs van QuinSolve omschreven kunnen worden, zijn:  

Onafhankelijk, deskundig, slagvaardig, betrokken, objectief, gericht op resultaat voor uw onderneming.

Daar geloven wij in!

 

• Industrie en productie 
• (Groot)handel 
• Retail 
• Zakelijke dienstverlening 
• (Semi)overheid
• Financiële instellingen
• Nutsbedrijven 
• Informatie- en communicatietechnologie
• Bouwnijverheid 
• Glastuinbouw 
• Professionele (betaalde) sportorganisaties
• Automotive
• Transport en logistiek

De jarenlange ervaring op directie- en managementniveau in organisaties van verschillende omvang vormt
een solide basis voor een onafhankelijk en deskundig advies. 

De adviseurs van QuinSolve zijn gewend snel te schakelen, ook in ''vijf voor twaalf'' situaties, en staan garant voor een doortastende en resultaatgerichte aanpak.

Dat doen wij degelijk, effectief en betrouwbaar!

• Dat u (te lang) geconfronteerd wordt met verliezen of een negatieve cashflow;
• Uw financiers, kredietverzekeraars, de fiscus of andere schuldeisers van mening zijn dat u uw (potentiële)
   verplichtingen niet kunt nakomen;
• De zogenoemde ''bijzonder- of intensief beheerafdeling'' van uw financier in beeld komt;
• Een passende reactie op vraaguitval noodzakelijk is;
• Er een reorganisatie in het bedrijf moet plaatsvinden;
• Onderdelen moeten worden afgestoten of verzelfstandigd;
• Er conflicten op directie- en/of aandeelhoudersniveau spelen;
• Er acute opvolgingsvraagstukken aan de orde zijn;
• Er discontinuïteitsdreiging ontstaat;
• Managementinformatie naar een hoger niveau gebracht moet worden;
• Uitbreiding van de managementcapaciteit zinvol is;
• Er sprake is van overname, fusie of bedrijfsopvolging.

De vele varianten bij deze omstandigheden vergen gedegen ervaring, specialistische kennis en niet op
de laatste plaats, communicatievaardigheden, inlevingsvermogen en pragmatische adviezen.

INSOLVENTIEBEGELEIDING EN RECOVERY

In de praktijk blijkt dat zelfs de meest gerenommeerde bedrijven in financiële problemen kunnen geraken.
Zo'n situatie van insolventie kan voor de ondernemer en de onderneming leiden tot een ernstig risico van 
discontinuïteit, door de verlammende werking ervan. Bij een liquiditeitsprobleem moeten de ondernemer
en zijn adviseur snel en adequaat handelen. QuinSolve verzorgt in een insolventietraject het gehele proces
van strategische heroriëntatie, recovery en herstructurering met als doel dat de onderneming op een
financieel gezonde basis kan worden voortgezet. Wij werken hier samen met gespecialiseerde insolventie juristen.


INSOLVENTIE EN QUICK SCAN

Indien een onderneming in een "'vijf voor twaalf"' situatie is terechtgekomen kan Quinsolve, als betrokken adviseur 
en relatieve buitenstaander, niet geremd door voorkennis en geijkte denkpatronen, objectief een heldere analyse van de omstandigheden maken. 

Ondermeer wordt gekeken naar de kwaliteiten binnen de organisatie, het management, de aandeelhouderssituatie, de commercie en de marktomstandigheden. De liquiditeit- en vermogenspositie spelen hier een uitdrukkelijke rol. Deze analyse moet op de kortst mogelijke termijn inzicht geven in de oorzaken van de ontstane situatie en het toekomstperspectief van de onderneming. QuinSolve kijkt naar alle aspecten van de bedrijfsvoering, integraal, kritisch en met een heldere kijk op zaken.  


OPLOSSINGEN EN VERANDERSTRATEGIE en de CONTINUÏTEIT VAN UW BEDRIJF


In overleg met de ondernemer en de betrokken financiers, zullen op basis van de eerdere analyse, verschillende
opties worden bekeken om te komen tot stabilisatie en herstel. Verder worden uitgewerkte voorstellen voorzien van
financiële prognoses met betrekking tot resultaatverwachtingen en liquiditeiten.

Voorbeelden van dergelijke opties zijn:

• Reorganisatie, groei dan wel inkrimping;
• Herstructurering van activiteiten;
• Afstoten van verliesgevende activiteiten;
• Bancaire herfinanciering;
• Zoeken van investeerders dan wel risicodragend kapitaal;
• Samenwerking en het sluiten van strategische allianties;
• Informele reorganisatie;
• Betalingsvoorstellen en saneringsregeling met schuldeisers;
• Faillissementbegeleiding en mogelijke ''doorstart scenario's''.


IMPLEMENTATIE EN REGIE

QuinSolve begeleidt het management bij de keuzes en implementatie van de voorgestelde oplossingen en veranderstrategie. 
De begeleiding, in deze fase, bestaat met name uit de verdere uitwerking en het invoeren van de plannen, inclusief de contacten met banken, crediteuren, curatoren, belastingdienst, UWV, accountants en juristen.


OVERIGE DIENSTVERLENING

In aanvulling op de bovenstaande dienstverlening van QuinSolve als continuïteitsregisseurs, kunnen wij u tevens van dienst zijn met:

• Financiële en organisatorische advisering met betrekking tot de continuïteit;
• (Tijdelijke) versterking van het financieel management;
• Het optreden als business coach en strategische sparringpartner;
• Verkoop van de onderneming of van een bedrijfsonderdeel;
• Fusie en overname;
• Bedrijfswaardering;
• Opstellen verkoopmemorandum;
• Due diligence;
• Verkoop of opvolging binnen het familiebedrijf;
• Organiseren van (her) financieringstrajecten en het implementeren daarvan.

Zo werken wij aan oplossingen!

 

LEES MEER

LEES MINDER

DE MANNEN ACHTER QUINSOLVE

Marinus de Jong

Marinus de Jong (1958) heeft bijna dertig jaar bij Deloitte gewerkt als accountant in diverse rollen en op diverse kantoren. De laatste tien jaar was hij partner binnen de Deloitte MKB accountancy- en adviespraktijk, waarbij hij vele middelgrote (familie)bedrijven als klant had.

Marinus heeft in zijn accountantsrol met name de advieskant van het beroep vorm willen en kunnen geven en heeft daarbij veel ervaring opgedaan in het herstructureren van ondernemingen. Na zijn accountantsrol werd Marinus financieel directeur bij een middelgroot familiebedrijf en heeft zo ook de "andere" kant van het financiële vak mogen ervaren en vormgeven. Het adviesvak trok zo zeer dat hij sinds 2010 als zelfstandig adviseur vele middelgrote bedrijven heeft begeleid op strategisch en financieel vlak. Marinus omschrijft zichzelf als vertrouwensman die betrokkenheid aan kwaliteit koppelt om zo zijn klanten optimaal te kunnen bedienen.

DE MANNEN ACHTER QUINSOLVE

Hans Klaasse

Hans Klaasse (1953) is twintig jaar DGA/oprichter van een accountants en belastingadvieskantoor geweest. Daarnaast is hij initiatiefnemer van een middelgroot ROA erkend organisatieadvieskantoor.

Vanaf 1998 was hij partner bij Deloitte, kantoordirecteur van de
Deloitte vestiging in Rotterdam, landelijk directeur van Deloitte
MKB Advies en managing-partner van Deloitte Management
Support. Hans is organisatieadviseur en certified management
consultant en heeft uit dien hoofde veel ervaring in complexe
adviestrajecten. Hans is sinds 2012 actief als strategisch adviseur en
business coach binnen verschillende door hem opgerichte
samenwerkingsverbanden. Hans noemt zichzelf het liefst raadgever en bruggenbouwer. Hij weet op een creatieve wijze oplossingen te koppelen aan mens en organisatie. Hierdoor bouwt hij aan nieuwe business modellen en innovatie bedieningsconcepten.

DE MANNEN ACHTER QUINSOLVE

Auke van der Meer

Auke van der Meer (1960) is ruim dertig jaar werkzaam geweest bij Deloitte waarvan de laatste twaalf jaar als partner. Naast de rol van accountant is hij als adviseur werkzaam geweest bij middelgrote en grote familiebedrijven

Bij Deloitte was hij Regiomarkt directeur. Auke bouwt altijd een vertrouwensband op met relaties.
 Hij wordt daardoor veelvuldig ingezet als adviseur in situaties ''dat het er op aan kwam''. Fusies en overnames, MBI/MBO situaties en complexe vraagstukken, waaronder dreigende discontinuïteit en doorstart hebben zijn aandacht. Door zijn empatische manier van werken en interesse voor psychologische en menselijke interactie, ontwikkelde hij zijn specialisme ''familiebedrijven''. Auke is momenteel adviseur, toezichthouder en ontwikkelaar van businessconcepten. Als geïntegreerd denker kan hij in moeilijke situaties een scherpe analyse maken met creatieve oplossingsrichtingen. Hij heeft een uitgebreid zakelijk netwerk in Noord-Nederland.

DE MANNEN ACHTER QUINSOLVE

Jos Klaasse

Jos Klaasse (1956) is twintig jaar DGA/oprichter geweest van een accountants en belastingadvieskantoor. Daarna is hij bijna tien jaar partner bij Deloitte geweest.

Jos is een mensen-mens in optima forma. Hij weet verbindend leiderschap te combineren met keiharde doelstellingen. Tot op detailniveau heeft hij kennis van de processen die gaande zijn binnen de onderneming en de mensen die hierin een rol spelen. Bouwen en (re)organiseren hebben zijn passie. Hierdoor is Jos in staat om de organisatie weer in beweging te zetten. Binnen adviestrajecten neemt Jos meestal de menselijke kant voor zijn rekening. Op welke wijze komen we tot een goed functionerende effectieve (nieuwe) organisatie? Door zijn manier van leidinggeven weet hij mensen voor zich te winnen zonder dat deze in de comfortzone blijven verkeren.

DE MANNEN ACHTER QUINSOLVE

Hans Verloop

Hans Verloop (1957) heeft als partner bij Deloitte en PWC gewerkt. Hij is vooral actief geweest bij het helpen van ondernemingen (groot MKB) bij het optimaliseren van hun performance.

Hans fungeert als klankbord voor de ondernemer. Hij is een ervaren finance professional die kan bogen op een goed track record als business partner, dealmaker en financieel geweten. Zijn ervaring stelt hem in staat snel de value drivers van een onderneming te doorgronden, waardoor hij effectief kan sturen op de verbetering van de performance. Hans werkt vanuit een concrete visie naar de implementatie van een stappenplan. Zijn leiderschapsstijl laat zich het best omschrijven als gedreven, pragmatisch en voorspelbaar. 
Hij is gespecialiseerd in: Balansherstructurering, arrangeren van financieringen, M&A, due diligence, asset management, project management, risk management, audit, finance & control, rapportage en jaarverslaglegging.

REFERENTIEPROJECTEN

 • GROOTHANDEL

  Middelgroot

  Onderneming
  Groothandel in huishoudelijke apparaten 
  Middelgroot familiebedrijf 

  Eigen rol
  Financieel directeur 


  Casus
  Veel geïnvesteerd in internationalisering en productontwikkeling. Door omzetterugval vanwege de crisis dreigde de onderneming af te stevenen op een faillissement. 

  Oplossing
  
In samenwerking met bank, private investors en curator een doorstart gerealiseerd. Behoud van groot deel van de werkgelegenheid. Focus gericht op kernactiviteiten en continuïteit voor de lange termijn gewaarborgd.

  Doordat wij altijd de continuïteit van de onderneming centraal stellen, streven wij naar succesvolle implementatie van onze adviezen. Geen vrijblijvendheid maar betrokkenheid!

 • INSTALLATIEBEDRIJF

  Familiebedrijf

  Onderneming
  Installatiebedrijf
  Familiebedrijf

  Eigen rol
  Adviseur


  Casus
  Al jaren dreigende discontinuïteit door stagnatie in de markt en toenemende prijsdruk. Door pensionering dga’s geen opvolging en kans op doorstart. 

  Oplossing
  Zekerstelling met betrekking tot het in de onderneming gestoken kapitaal, door tijdige juridische maatregelen. Realisering “zachte landing” van de onderneming, onvermijdbaar faillissement, maar behoud van zoveel mogelijk middelen. 


De continuïteit van onze klanten staat bovenaan.
  Ook als alles anders loopt zoeken wij naar nieuwe mogelijkheden en onorthodoxe oplossingen.

 • AUTOMOBIELBEDRIJF

  Dealerschap

  Onderneming
  Automobielbedrijf
  Familiebedrijf

  Eigen rol
  Adviseur


  Casus
  
Het familiebedrijf had in de goede jaren grote investeringen gepleegd. Financiering bank en vanuit familiekapitaal. Door de stagnatie in de branche moesten er ingrijpende maatregelen worden genomen. Begeleiding, strategieontwikkeling en coaching van de directie werd gewenst geacht.

  Oplossing

  Strategie voor de middellange termijn. Keuze dealerschappen, strakke aansturing verkoopactiviteiten en after sales. Visie op de ‘waarom’ vraag ontwikkeld. Nu weer een gezonde exploitatie door focus en strakke bedrijfsvoering. • STAALBOUWBEDRIJF

  Groot

  Onderneming
  Staalbouwbedrijf
  Apparatenbouw en loodsenbouw

  Eigen rol
  Adviseur


  Casus
  Financiële problemen door combinatie van kostbare Buy-in met goodwillfinanciering en teruglopende omzet als gevolg van economische omstandigheden.  

  Oplossing
  
Doorstart in afgeslankte vorm na faillissement met funding door leveranciers en familie, een en ander in nauw overleg met de bankier en curator. De kracht van QuinSolve ligt in de combinatie van kennis en ervaring binnen het partnerteam en de beschikbare kennisnetwerken.

  De breedte en diepte van de vraag zorgt voor een ‘boost’ aan creativiteit in het vinden van duurzame oplossingen.